اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر یزد نسبت به تعداد نمایندگان مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی

اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر یزد نسبت به تعداد نمایندگان مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - اعضای شورای اسلامی شهر یزد ضمن بیان اینکه با وجود اینکه 60درصد جمعیت استان در شهرستانهای یزد وصدوق می باشد چرا باید یک نماینده در مجلس داشته باشد در صورتی که دیگر شهرستانهای استان یزد با وجود دارا بودن 40 درصد جمعیت استان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد، از نماینده مردم یزد و صدوق خواستند این تبعیض مطرح و رفع گردد و از یک نماینده به دونماینده افزایش یابد.