اظهارات و پيشنهادات يكي ازاعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص مشكلات شهر يزد

اظهارات و پيشنهادات يكي ازاعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص مشكلات شهر يزد

........

نامبرده ابتداء در خصوص مشكلات مربوط به پر كردن گل كنه كوره‌ها در حاشيه شهر توسط عده‌اي سودجو با نخاله وماسه بادي و فروختن اين زمينها به افراد بي‌اطلاع براي ساخت و ساز و لزوم جلوگيري از اين امر خصوصاً اينكه خوشبختانه قرار است اين كوره‌ها به محل مناسب ديگري منتقل شوند توجه داد و همچنين مشكلات مربوط به فاضلاب بخشي از كوچه‌هاي شرقي منطقه حسن‌آباد مشير كه متأسفانه به علت مشكل حفرچاه جذبي فاضلاب در كوچه روان است و مشكلات بهداشتي و غيره ببار مي‌آورد كه دون شأن انسان است و حل اين مشكل بصورت موقت با سيستم‌هاي دفع فاضلاب محلي از قبيل سپتيك ... يا روش‌هاي بي‌هوازي و غيره تذكرداد وسپس به معضلات فراوان مربوط به بافت تاريخي يزد اشاره نمودو پيشنهاداعمال مديريت شورائي بجاي مديريت يك جانبه توسط سازمان ميراث فرهنگي كه در سالهاي گذشته با محدوديت‌ها ،موجب فرار ساكنين بومي از اين منطقه وسيع شهر شده است گرديد و همچنين براي حل مشكلات مربوط به اين بافت كه متفاوت و متنوع است لزوم بازديد ميداني توسط آن شورا و تصميم‌گيري در محل را داد و گفت براي تحول در مديريت اين بافت به قول شاعر «ديده‌ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد». وهمچنين با توجه به اهميت تصويب طرح تفصيلي بافت تاريخي يزد كه در دست اقدام است و آينده حداقل 20 سال شهر را رقم مي‌زند ضرورت رسيدگي بيشتر  و تأمل دست‌اندركاران دراين خصوص و اصلاحات لازم و اعمال پيشنهادات شوراي اسلامي شهر بعنوان نمايندگان مردم در آن طرح و ضوابط را خواستار شد و جلوگيري از اضافه كردن محلات پشت باغ و زردشتيان به محدوده بافت تاريخي كه افزايش به ميزان 26% را دارد جداً ضروري دانست واظهارداشت كه محدوديت‌هاي گذشته در بافت قديم محدود شده نتيجه معكوس داشته است. لذا ايجاب مي كند از محدود كردن اين بخش وسيع شهر بكاهيم نه اينكه اضافه كنيم .