آسفالت های یزد دیگر در گود زباله دفن نمی شوند

آسفالت های یزد دیگر در گود زباله دفن نمی شوند

محسن عباسی هرفته اعلام کرد از مهمترین مخاطرات دست به گریبان شهرهای امروز، مقولات زیست محیطی است. متاسفانه از جمله مشکلات زیست محیطی، تولید و دفن زباله های بازگشت ناپذیر به طبیعت است.
??رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد گفت: یکی از این زباله های نامبارک شهری آسفالت های فرسوده خیابان ها و کوچه های شهر است که در یزد تا سال گذشته در گود زباله شهرداری دفن می شده است.
??تصمیم مهمی که در کمیسیون عمران شورا گرفته شد این بوده است که از این پس نخاله های حاصل از جمع آوری آسفالت های فرسوده و کهنه، بازیافت و دوباره به چرخه باز گردد.
??عباسی تصریح کرد: در این راستا دو طرح پژوهشی برای بازیافت بهینه آسفالت های فرسوده تعریف و تکمیل و راه اندازی کارخانه بازیافت آسفالت شهرداری که حالت متروکه پیدا کرده بود دوباره در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
??رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: آسفالت های فرسوده جمع آوری شده از سطح شهر در محل دپوی آسفالت شهرداری با هدف بازیافت، ذخیره می گردد.