آسفالت معابر وتسهيل درصدورپروانه ساختماني دو اولويت اساسي است

آسفالت معابر وتسهيل درصدورپروانه ساختماني دو اولويت اساسي است
وحيدرضا خباززاده يزدي رئيس كميسيون تحول اداري واملاك شوراي اسلامي شهريزد در سخنان پيش از دستور پانصد و پنجاه و سومين جلسه علني شورا ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان واميد بهره مندي از بركات اين ماه و همچنين تبريك به شوراي اسلامي شهر به دليل همدلي وهمراهي جهت انتخاب شهرداراظهارداشت : انشاءا... باانتخاب شايسته آقاي مهندس عظيمي زاده كه از جوانان بومي و فعال است، موجبات توسعه وآباداني هرچه بيشتر شهر يزد فراهم گردد.
وي تسهيل در صدورپروانه ساختماني و تلاش جهت كاهش سرگرداني مردم در نظام مهندسي و ادارات ديگر را يكي از اولويت هاي سال جاري شهروشورا عنوان نمود ويادآورشد: با توجه به اينكه آسفالت سطح بلوارها ، خيابانها و كوچه هاي شهر در شان ومنزلت مردم يزد نيست بنابراين آسفالت معابر و بهسازي آنها در سه منطقه شهر يكي ديگر از اولويت هاي سالجاري شهر و شورا مي باشد و شهرداري بايد پيگيريهاي جدي جهت تامين قيرمورد نيازخود را صورت دهد تا اقدام فوق با مشكل مواجه نشود و موجبات رضايتمندي شهروندان فراهم گردد.
خباززاده يزدي همچنين اظهارداشت : با توجه به افزايش روزافزون ترافيك شهر در سالهاي آتي لذا قرار گرفتن اجراي عملياتي پروژه هاي جديدي چون زيرگذر حكيميان ، روگذر ميدان ابوالفضل ، روگذر شهداي محراب ، زيرگذر ميدان ابوذر اجرايي گردد و زيباسازي شهر در اولويت هاي سال آينده شهر و شورا ضروري واساسي مي باشد.
رئيس كميسيون تحول اداري واملاك شوراي اسلامي شهر يزد در ادامه گفت : كميسون اداري و املاك در راستاي اخذ10درصدي سهم شهرداري از اراضي قابل واگذاري دولت و انجام اتوماسيون اداري و فناوري اطلاعات پيگيري هاي خوبي صورت داده است.
وي با اشاره به حركت به سمت شهر و شهرداري الكترونيكي و اقدامهاي صورت گرفته در اين خصوص تاكنون ، تصريح كرد : شوراي شهر در صدد آن است تا در راستاي تكريم ارباب رجوع گامهاي عملي و اساسي بردارد.