استفاده همه جانبه از متخصصین معماری و شهرسازی در فرآیند معماری شهری

عضو شوراي اسلامي شهر يزد تاكيد كرد :

 

مليحه اميني اصيل عضو شوراي اسلامي شهريزد در گفتگو با روابط عمومي شوراي شهر با اشاره به استفاده همه جانبه از متخصصین معماری و شهرسازی در فرآیند معماری شهری و جایگزینی یک ریتم محیطی منطبق بر اقلیم، فرهنگ و نگرش غالب مردم به جای آشفتگی محیطی موجود در شهرها ، اظهارداشت: حد فاصل شهری بی نظم و قانون در مسیر رشد، شهری ایده آل، فاصله ای است که معماران و شهرسازان در آن تلاش می کنند تلاش در جهت سامان بخشیدن به امور شهرها بر پایه اصولی از زیبایی شناسی، فن معماری و علم شهرسازی تا در نهایت سیمای شهرها ترکیبی موزون، با هویت، خوانا و همخوان با حداکثر استانداردهای فنی ساخت و ساز باشند.
وي گفت : روزگاری به دلیل محوریت مطلق در به کارگیری مصالح مصرفی در ساخت ابنیه شهری اعم از مسکن و غیره ، سیمای شهرها ترکیبی موزون و خواناداشت و از طرفی به دلیل رابطه ذاتی که میان مصالح مصرفی و توان محیط پیرامونی در تأمین مصالح وجود داشت، هویت عنصر لاجرم سیمای شهرهای ما بود.
عضو كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد در ادامه تصريح كرد : لیکن امروز به دلیل تنوع مصالح در اختیار طراحان از یک طرف و عدم توجه به بوم در طراحی ابنیه، شاهد تنوع لجام گسیخته معماری هایی هستیم که در مجاورت هم و نه در موانست با یکدیگر سیمای شهرهای ما را می سازند، امری که به خودی خود می تواند تعبیر به بحران شود شهرها حاصل تجمع معماری هایی هستند که خود حاصل پیوند با ربط و بی ربط مصالحی اند که در درجه اول جسم معماری می سازند ولی در صورت متعالی خود می توانند موجود معنا برای بناها باشند.
وي اظهارداشت : معماری های متعالی گر چه در صورت، حاصل تجمع و پیوند تعدادی مصالح در حجم و تیراژ مشخصی اند ولی از جمع جبری آنها حاصل نشده اند. چنین معماری ها حاصل همنشینی هوشمندانه، بلکه عاشقانه عناصری هستند که هر کدام خردمندانه و حکیمانه وجود، ماهیت و قابلیت خود را در راستای تحقق هدفی متعالی به اشتراک گذاشته اند بنابراین شناخت وجود، ماهیت و قابلیت مصالح برای ایجاد اثری پایدار و ماندگار حکم اصول را داشته و شاید به جسارت بتوان گفت که حتی تقلید پذیر نمی باشد.
مليحه اميني اصيل در پايان خاطرنشان ساخت : به کارگیری متخصصین در تحولی که ریشه در فرهنگ و بوم و اقلیم شهر یزد در معماری و شهرسازی این پهنه کهن و با اصالت دارد ضرورت پیدا می کند بدین سبب ایجاد یک کارگروه متشکل از صاحب نظران و متخصصین مجرب در این امر در شورای محترم اسلامی شهر یزد امری بسیار سزاوار می باشد.