ارائه طرح خودروهای خودران و تاثیرات آن بر آینده حمل و نقل شهری با حضور اعضای شورای شهر و شورای شهرستان

ارائه طرح خودروهای خودران و تاثیرات آن بر آینده حمل و نقل شهری با حضور اعضای شورای شهر و شورای شهرستان

در این جلسه دکتر روح الله جعفری محقق و همکار در جنرال موتورز به ارائه پروژه های هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل پرداخت .