اخبار کوتاه دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد

اخبار کوتاه دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 8 نفر از اعضای شورا در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
تغییرات تدریج در ساختار کمیسیون های ماده 100
در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر مقررگردید از تاریخ 15 تیرماه سالجاری هر شهرداری منطقه دارای یک کمیسیون بدوی مجزا و یک کمیسیون تجدید نظر مستقل داشته باشد بدیهی است با این وصف شهرداری مجموعاً دارای سه کمیسیون بدوی و سه کمیسیون تجدیدنظر می گردد.
اعتراض به آراء کمیسیون بدوی باید مستدل باشد
سید علی محمد میرحسینی دراین جلسه گفت: هرگونه اعتراض به احکام بدوی کمیسیون صد چه از طرف متخلف باشد وچه از طرف شهرداری باید مستند ومستدل وبر پایه اوله قانونی وارائه مدرک باشد در غیراینصورت اعتراض وارده ممنوع نخواهد بود.
وی بااشاره به ماده قانون شهرداریها در خصوص کمیسیون ماده صد تصریح کرد: کمیسیونهای تجدید نظر هم باید آراء بدوی را مستند نقض نماید و کمیسیونهای تجدید نظرمجازبه نقض آراءکمیسیون بدوی بدون دلیل ومدرک ومستند نمی باشد.
روزبازارها واماواگرها
سیدعلی محمد میرحسینی رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد همچنین پیرامون اقدامات صورت گرفته درخصوص روزبازارها ویا اصطلاحاً پنجشنبه بازارها گفت: سازمان پارکها وفضای سبز بایدصرفاً محل پنجشنبه بازار را در کنار یکی از پارکها تامین نماید و همچنین مدیریت داخلی آن را عهده دار گردد.
وی تصریح کرد: کلیه فروشندگان وکسبه حاضر در روزبازارها باید صلاحیت فری واجتماعی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول ضمن بیان اینکه راهنمایی ورانندگی در رابطه با صلاحیت ترافیکی محل اظهارنظر نماید اظهارداشت: اداره بازرگانی ومجامع صنفی واتحادیه ذیربط برابر ضوابط باید نسبت به صدور مجوز موقت برای فروشندگان ذیربط اقدام نماید.  
وی با اشاره به اینکه تبعه بیگانه مجاز به فروشندگی وارائه خدمات در محل نباید باشد افزود: باید از عرضه موادغذایی وبهداشتی وآرایشی وعرضه هرگونه CD تحت هرنامی خودداری گردد.
سید علی محمد میرحسینی در ادامه اذعان کرد: محل بازاربرابرتوافقات قرار در حوالی چهارراه فضای سبز کوچه 12 متری حدفاصل دندانپزشکی واتوبوسرانی باشد وپیمانکار وکارفرما الزام به تجهیز نسبی آن دارند.
سخنگوی شورای شهر گفت: در روزبازارها باید روزهایی از هفته جهت ارائه محصولات فرهنگی شامل روزبازارکتاب وکامپیوترهای خانگی مستعمل ولوازم منزل نیز لحاظ گردد وبه گونه ای عمل شود که در روزبازارمورد نظرهر روز گروهی خاص ارائه کالا به خریداران بنمایند.
میهمان جلسه
در ادامه جلسه مجید تجملیان به عنوان کارشناس در این جلسه حضوریافته و پیرامون فلسفه وجودی سازمانهای تابعه شهرداری و مزایا ومحاسن تشکیل آنها مطالبی را عنوان و افزود: باید سطوح مدیریتی سازمان برای بهره وری بیشترکاهش وبدین تربیت لایه های مدیریتی را کاهش داد ضمناً سازمان ها باید با شهرداری برمبنای پیمان مدیریتی کار نمایند وبهتر است فعالیتهای شهرداری به صورت پیمان مدیریتی اجرا شود.
مصوبات جلسه
همچنین طرحهای اجرایی گذر12 متری مسجد سه راه کسنویه و گذر 12 متری منشعب از امام جعفر صادق (ع) مورد تصویب قرار گرفت.