اخبار کوتاه جلسه شورای اسلامی شهر یزد

اخبار کوتاه جلسه شورای اسلامی شهر یزد
دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد باحضور اعضای شورا و شهرداریزد در صحن علنی شورا برگزار گردید.
 
تکمیل ساختمان اداری پایانه مسافربری یزد
دراین جلسه شهرداریزدمتعهدگردیدفازاول بهره برداری پایانه مسافربری یزدمقارن باعیدسعیدفطر افتتاح نماید.
شایان ذکراست مساحت این پایانه 57 هکتار و زیربنای آن 14000مترمربع وظرفیت پارکینگ آن500خودروشخصی و350 اتوبوس بوده و دارای 16 غرفه مجهزبه دفاترتعاونی وخوابگاه رانندگان بوده ودر فضای عمومی آن در آینده نمازخانه ، کافی نت، کافی شاپ،فروشگاههای مختلف و کافه رستوران می باشد.
 
افتتاح ساختمان اداری منطقه سه شهرداری
شهردار یزد در این جلسه از افتتاح ساختمان اداری منطقه سه شهرداری ظرف یکماه آینده خبر داد.
شایان ذکر است مساحت این ساختمان 3500 مترمربع در 4 طبقه اسکلت فلزی می باشد و توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری در حال انجام است.
 
کارت پارک
مسئله کارت پارک ها در جلسه کمیسیون خدمات شهری حمل ونقل و ترافیک شورا بررسی و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری موارد ذیل را در دستورکار خود قرار دهد:
الف: قبل از اضافه نمودن خيابانهاي جديد به كارت پارك ، شهرداري موظف است اطلاع رساني مناسب از طريق رسانه ها ، نصب تابلو ، بيلبورد ، پلاكارد و... بنمايد .
ب شهرداري موظف است درمعابري كه طرح كارت پارك درحال اجرا مي باشدبه حدكافي تابلوهاي لازم با متن هاي گويا ورعايت موارد قانوني اقدام نمايد .
ج: با توجه به اينكه رانندگان ازدردسترس نبودن مسئولين فروش كارت پارك گله مند مي باشند شهرداري بايستي بررسي نمايددرچه فواصلي مسئولين فروش كارت پارك را بگمارد كه هميشه وهمه وقت دردسترس باشند
د: مسئولين فروش كارت پارك بايستي افراد موجه با ظاهري آراسته ولباس منظم باشند واز بكارگيري افرادي كه رعايت ضوابط را نمي نمايند جداً توسط پيمانكار پرهيز گردد .
هـ: شهرداري موظف است ساعات استفاده ازكارت پارك رادرهرخيابان ومعبري باتوجه به حجم ترافيك ونيازهاي مردم تعريف نمايد.
و:   مقرر گرديد درساعات اقامه نمازهاي پنجگانه يوميه شهرداري به طور جد از فروش كارت پارك واعمال قانون در جلوي مساجد وتكايا ومحلهايي كه نماز برگزار مي گردد جلوگيري نمايد . بديهي است درصورتي كه فرد يا افرادي درجلوي مساجد اقدام به
 پارك دوبله وتوقف درايستگاه اتوبوس وسد معبر مي نمايند راهنمايي ورانندگي برابر ضوابط خود اقدام نمايد .
موارد فوق پس از مطرح شدن در صحن علنی شورا مورد تصویب قرار گرفت.
 
موبایل پارک
با توجه به اينكه رانندگان داراي وقت آنچناني جهت پيداكردن مسئول فروش كارت پارك ندارند شورای اسلامی شهر پس از بحث و تبادل نظر شهرداري را ملزم نمود تا دريك پرسه زماني مناسب كه بايستي ظرف يكماه اعلام نمايد اقدام به هوشمندكردن كارت پارك و برقراري اقداماتي از قبيل موبايل كارت وغيره بنمايد .
 
پنجشنبه بازار
پنجشنبه بازار به عنوان  معضل سطح شهردرکمیسیون خدمات شهری حمل ونقل وترافیک بررسی پس ازبحث وتبادل نظرنتایج ذیل اتخاذ گردید:
الف :مقررگرديد اماكن نيروي انتظامي با همكاري پيمانكار مربوطه نسبت به شناسايي وتعيين صلاحيت يكايك افرادي كه درمحل غرفه دارند اقدام بنمايد .
ب:مقررگرديدراهنمايي ورانندگي دررابطه بامسائل ترافيكي وپاركينگ مناسب بررسي نموده ودرصورتيكه در محل مشكلات ترافيكي وجود داشت مراتب را اعلام نمايند .
ج:پيمانكار موظف است با اداره بازرگاني هماهنگي هاي لازم را داشته باشد .
د:با توجه به اينكه بنظرمي رسد نظارت برروزبازارها وانجام مزايده وسايراموردرحيطه سازمان پاركهاوفضاي سبزنمي باشدكميسيون پيشنهادمي دهد وظيفه نظارت،اجرا وسياستگذاري به سازمان رفاهي،تفريحي واگذار گردد .
هـ:باتوجه به اينكه مزايده برمبناي 80 واحد صنفي جهت روز بازار درنظر گرفته شده است درصورتيكه پيمانكار به هر علتي اضافه بر80 واحد درمحل به كار گرفت ضمن بررسي انگيزه وي وبرخوردهاي لازم ، شهرداري موظف است بابت هر واحد صنفي به نسبت 80 واحد مشخص شده مبلغ مربوطه را از پيمانكار اخذ نمايد .
و: مقرر گرديدتازمانيكه پيمانكار مربوطه مجدانه درراستاي مصوبات شوراي شهر وابلاغيه هاي فرمانداري وشهرداري و ساير مراجع اقدام مي نمايد بايستي مورد پشتيباني وحمايت شورا وشهرداري وسايرمراجع قرارگيرد .
ز: تمامي فروشندگان ملزم به رعايت شئونات اسلامي وهنجارهاي جامعه بوده ودرصورتيكه از اين موضوع تخطي نمايند شهرداري وپيمانكار مي توانند نسبت به حذف آنها از روز بازار اقدام نمايند . ضمناً اين موضوع شامل حال پيمانكار مربوطه نيز مي باشد .
ح: پيشنهاد مي گردد فروشندگاني كه درروز بازار به كار گرفته مي شوند الزاماً از افراد نيازمند فاقد مغازه وشغل باشند تا ضمن رفع نياز مردم ايجاد اشتغال براي طبقات كم درآمد نيز شود . ضمناً در این زمینه بایستی با استفاده از کمیته امداد حضرت امام (ره)و سازمان بهزیستی نیز بهره گیری گردد.
موارد فوق در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین در این جلسه 4 طرح اجرایی گذرهای 14 متری قندهاری حسن آباد، بهاران، 12 متری چمران و 14 متری شهید احمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت.