به نام خدا

 

منشور اخلاقی و درخواست همکاری داوطلبانه در کمیته خادمان نسل سپید

"زندگی ناگزیر است و سالمندی هدیه زندگی است"

اکنون که به یاری پروردگارم از جسمی سالم و ذهنی پویا برخوردارم، به شکرانه این مواهب الهی در روزگار توانمندی برآنم تا توشه ای برای روزگاری بیاندوزم که سنگینی بار تجربه و گذر ایام گامهایم را قدری کند و بر دانایی ام افزوده است. حال که خداوند مهربان راهی پیش رویم نهاده تا با اندیشیدن در اعجاز نعمت عمر و تکیه بر نیروی اراده، آینده ناگزیر خود را در چهره پدران و مادران سرزمینم ببینم؛ تمام همت و عزم خود را بکار می گیرم تا با پیوستن به "کمیته خادمان نسل سپید" و ارائه خدمت به دمی یا درمی یا قدمی رضایت خداوند و بندگان خداوند را در کارنامه عمرم بگنجانم. باشد که این خدمات داوطلبانه من بیمه شادی و سلامتی روزگار کهن سالی من باشد و اقدامات خیرخواهانه اکنون من از نگرانی هایم برای آینده خود و عزیزانم بکاهد. خداوند را شاهد می گیرم و از او یاری می طلبم تا با تمام توان و انرژی در چهارچوب قوانین دینی و مدنی در این راه گام بردارم. باشد که خداوند حامی و یاریگر من و دوستانم در این مهم باشد. "تا شقایق هست زندگی باید کرد."


 

پیشنهادات
پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
نظرات، انتقادات و پیشنهادات