نمایش نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی جدید سایت چیست؟
% آرا
50% 1 a. عالی
50% 1 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 2