نظارت و تلفیق

محمدمهدی نیکونژاد
رئیس
مجید تجملیان
نایب رئیس
محسن ابوترابی
عضو
حجت الاسلام حیدری
عضو
محمدعلی اعتباری
عضو

حیطه فعالیت كميسيون بدين شرح می باشد :

  • راهبری و سیاستگذاری کلی شورا؛ به عنوان حلقه اصال بین کمیسیون های شورا و بدنه شورای کامل شهر
  • هماهنگی برنامه ها و اقدامات کمیسیون های شورا به ویژه در مورد تهیه و تصویب برنامه بودجه
  • پیگیری موضوعات مشترک بین کمیسیون ها و درخواست رسیدگی به موضوع خاص از سوی آنها
  • یازوی مشورتی شورا و رائه مشاوره های حقوقی در تصویب درست قوانین به لحاظ حقوقی و نظارت صحیح بر آنها
  • ارتقا کیفی سطح نظارت و تدوین فرایند و روشهای نظارتی موثر فراگیر به منظور انجام وظایف نظارتی اعضا و کمیسیونها
  • تعیین استانداردها، مقایسه نتایج وضع موجود با استانداردها و تدبیر اقدامات اصلاحی در زمینه های نظارت و کنترل بر شهرداری و امورآن
  • نظارت بر حسن اجراي مصوبات و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی
  • تدوین معیارها و شاخص هایی به منظور ارزیابی عملکرد سالانه شورا
  • بررسی بسترهای حقوقی طرح ها ، لوایح و مصوبات شورا به منظور مصونیت از رد مصوبات توسط فرمانداری و وزارت کشور
  • تتقیح و طبقه بندی کلیه مصوبات شوا اعم از طرح ها و لوایح از اولین دوره شورا تاکنون برحسب ماهیت آن و ایجاد سامانه جامع مصوبات به منظور بروزرسانی قوانین و پالایش مصوبات منسوخ، متروک غیرمعتبر و بلا اقدام و جلوگیری از مصوبات معارض و تکراری/ اصلاح قوانین و مقررات و بازنگری آن

و...                          

​​​​​​