فرهنگی و اجتماعی و ورزشی

 

             

 

 

وظايف و اختيارات كميسيون فرهنگي،اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:

 1-   بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

2-   نظارت بر حسن اجراي مصوبات فرهنگي،اجتماعي شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي فرهنگي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

3-   همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي بنا به درخواست آنان.

4-   برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، ، فرهنگي، آموزشي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

5-   تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

6-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

7- بررسي و تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته وآگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

8- بررسي وتصويب مساعدت به موسسات فرهنگي ،هيات مذهبي ،مساجدو....