شهر هوشمند و بهبود روش ها

مجید تجملیان
رئیس
بی بی فاطمه حقیرالسادات
نائب رئیس
محمدمهدی نیکونژاد
عضو
فخرالسادات خامسی
عضو
فاطمه زارع
عضو

      وظایف واختیارات کمیسیون شهر هوشمند به شرح ذیل می باشد:

  • ارائه پیشنهاد به شهرداری در مورد برنامه های و طرح های تشکیلاتی ، پرسنلی، روند امور اداری و آیین نامه ها در رابطه با فرایند ها و سیستم های اداری شهرداری
  • بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه هوشمندسازی خدمات اداری
  • برنامه ریزی و نظارت به منظور راه اندازی سامانه های اطلاعاتی به منظور انتشار اطلاعات و دسترسی عمومی
  • ارائه پیشنهاداتی در زمینه آموزش نیروی انسانی شهرداری در ارتباط با ایجاد خدمات فناورانه
  • تمهیدات ابتکاری به منظور ارتقا راندمان، بازدهی و کارایی در مدیریت شهری
  • بررسی نظام استخدامی شهرداری و بکارگیری افراد جوان و خلاق به منظور پویاسازی محیط کار شهرداری
  • پیگیری ایجاد  سیستم مدیریت واحد شهری و یکپارچه

              ​​​​​​​