کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها

   (رئیس کمیسیون)