خدمات شهری

فاطمه زارع
رئیس
حجت الاسلام حیدری
نائب رئیس
محمد باقر پارساییان
عضو
محمدعلی اعتباری
عضو
مجید تجملیان
عضو

وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است :
 
۱.نظارت بر حسن اجرای مصوبات خدماتی شورا و طرحهای مصوب در امور خدماتی و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
 
۲.تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز خدماتی، تفریحی و ورزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
 
۳.تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری در حوزه خدمات شهری.
 
۴.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
 
۵.نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
 
۶.نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه فضاهای سبز و تاسیسات خدماتی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
 
۷.تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
 
۸.تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
 
۹.تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.