نقش آفرینی شهروندان در محلات مورد توجه قرار گیرد

نقش آفرینی شهروندان در محلات مورد توجه قرار گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه کمیسیون فرهنگی شورا با موضوع شورایاری ها، حمایت از انجمن های جوانان در محلات را مورد توجه دانست و تصریح کرد: اهمیت مشارکت و نقش آفرینی شهروندان در جلب مشارکت مورد اهتمام قرار دارد اما وزارت کشور در زمینه شورایاری محلات مخالفت نموده واستدلال چنین ساختاری در قانون پیشنهاد نشده است.
محمدعلی طالبی افزود: باید سازو کار مشارکت شهروندان از سوی شورای شهر دنبال شود و تجربه دیگرشهرها میتواند در این زمینه کارساز باشد و نباید این سازو کار را مربوط به شورایاری ها بدانیم.
وی به فعالیت های منطقه اسکان اشاره و ادامه داد: نمونه موفق در فعالیت ها و حضور انجمن های محلی در شهرک اسکان انجام شد که می تواند یک جایگاه حقوقی به این انجمن ها داده شود.