شوراي اسلامي شهر يزد

خدمات شهري

   (رئیس کمیسیون)