شوراي اسلامي شهر يزد

بازديد اعضاي شوراي شهر از پروژه هاي شهرداري

با محوريت كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد ، تني چند از اعضاي شوراي شهر به اتفاق شهردار، معاونت عمراني ، مديرمنطقه دو شهرداري و نمايندگان اداره كل راه وشهرسازي استان ، مديرعامل سازمان عمران شهرداري و مسئولين مربوطه از كوچه نعيم آباد، پارك حسن آباد ، باغ فخار (بوستان خبرنگار) و سازمان عمران شهرداري بازديد نمودند.

در اين بازديد مقرر گرديد اداره كل راه وشهرسازي پس از وصول درخواست از شهرداري جهت تغيير كاربري اراضي پارك حسن آباد به فضاي سبز از طريق كارگروه زيربنايي اقدامات مؤثر صورت نمايد.

همچنين در ادامه بازديد از پارك حسن آباد مقرر گرديد تا 15 روز آينده اقدامات زيربنايي و و روبنايي شامل مسائل مربوط به شبكه برق و ساخت برج نور، تكميل جدول گذاري ، اجراي فرش كردن آن مكان با موزائيك و شن ريزي ، آزمايش پمپاژ چاه آب و نهالكاري توسط سازمان پاركها انجام شود.

در بازديد كميسيون عمران و توسعه شورا از باغ فخار ، مقرر گرديد شهرداري در راستاي رفاه حال شهروندان نسبت به بازسازي و استفاده شهروندان يزدي از اين باغ اقدامات لازم انجام شود.

در پايان از سازمان عمران شهرداري بازديد و كميسيون عمران از روند فعاليت ها ،مشكلات وپتانسيل هاي اين مجموعه آگاهي يافت و سپس مديرعامل سازمان از كمبود نيروي انساني اين سازمان خبر داد و از مسئولين استان خواست در اين ارتباط همكاري هاي لازم را نسبت به اين سازمان اعمال نمايند.