شوراي اسلامي شهر يزد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهردار يزد از كشتارگاه صنعتي

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با محوريت كميسيون خدمات شهري شوراي شهر به اتفاق شهردار ، مديرعامل شركت فراوري مواد پروتئيني از كشتارگاه صنعتي واقع در جاده طبس بازديد نمودند.

در اين بازديد؛ از واحدهاي مختلف كشتارگاه صنعتي بازديد و مشكلات و مسائل موجود در اين كشتارگاه مورد بررسي قرار گرفت.

سپس مقرر گرديد در اولين جلسه كميسيون خدمات شهري شورا مسائل و مشكلات موجود در كشتارگاه مورد بررسي و پيگيري بيشتر جهت كشتار بهداشتي و اصولي و نيز تسريع در عمليات كشتار صورت گيرد.